Instant Messaging

當老人家遇上LTE

除咗呢類極端戇鳩離地意見之外,一般正常意見,普遍都會認為,作為家長,應該好好保護青少年同兒童,唔好俾佢哋接觸一啲有問題嘅資訊。

但係大家有冇諗過,留意啲𡃁仔𡃁妹上網睇乜玩乜,有冇sexting有冇做/搵ptgf之餘,其實我哋都應該留意一吓,我哋嘅長輩,究竟上網睇嘅啲乜?